• امورات جاری : تهیه و تنظیم و ارسال لیست مالیات حقوق  ، مالیات تکلیفی ، ریز معاملات فصلی
  • مالیات بر ارزش افزوده و مالیات عملکرد ( 169 مکرر ) و ارائه اظهارنامه های مالیاتی ، اشخاص حقیقی ( مشاغل آزاد ) و اشخاص حقوقی ( شرکت و موسسات )
  • تحریر دفاتر قانونی ( روزنامه ، کل )
  • سند زنی و الصاق مدارک و مستندات مربوطه جهت تحویل به دارائی جهت رسیدگی مالیاتی
  • مدیریت سرمایه
  • مدیریت محاسبه و نظارت سرمایه در بازارهای بورس کالای ایران
  • مدیریت سرمایه در دارائی های ثابت و نامشهود
  • بودجه بندی سرمایه ای و خرید اوراق بهادار و نوآوری در ارائه ابزارهای مالی
  • مدیریت سرمایه در گردش و ارزیابی و تحلیل ریسک مشتری برای طراحی الگوی مدیریت دارائی ها