حسابداری صنعتی  :

 

 • محاسبه بهای تمام شده
 • بروز رسانی موجودی انبار
 • انجام عملیات شناسائی موجودی انبار ها در پایان سال مالی و انجام امور عملیات انبارگردانی بصورت شش ماهه ( نیم سال اول مالی )  و دوازده ماهه (  سالیانه )  جهت مشخص شدن عملکرد دوره جاری

 

 حسابداری بازرگانی  :

 

 • ثبت مبادلات شرکت
 • ثبت اسناد هزینه و درآمد بر اساس فاکتورهای خرید و فروش
 •  تهیه صورتحساب گردش نقدینگی
 • تهیه مفاصا حساب طرف بانکها
 •  مدیریت و کنترل حساب مالی دارایی ها ، اموال و  انبارها
 • ارائه گزارشات فروش جهت بهینه سازی سیستم فروش و گزارشات خرید جهت بهینه سازی امور خرید
 • تهیه صورتهای سود و زیان ماهیانه ، فصلی و سالانه

 

حسابداری پیمانکاری   :

 

 • تهیه صورت وضعیت پروژه و محاسبات مربوطه
 •  بودجه بندی درصد پیشرفت کار
 • برآورد محاسبه پیمان های جدید شرکت در مناقصات
 • ارائه آنالیزهای مرتبط با نوع پیمان
 • محاسبه برآوردی  سود وزیان هر پیمان به نفکیک در ابتدای شروه قرارداد
 • محاسبه واقعــی  سود وزیان هر پیمان به تفکیک در پایان هر قرارداد
 • تهیه مفاصا حساب بیمه ای در امور پیمانها