• پیاده سازی سیستم پرسنلی و حقوق و دستمزد
  • صدور احکام سالیانه متناسب با قوانین اداره کار
  • تهیه لیست حقوقی کارکرد ماهیانه پرسنل و فیش حقوقی
  • تهیه و ارسال لیست بیمه حقوق ، نام نویسی ، دریافت کد کارگاه ، حسابرسی تامین اجتماعی