• برنامه ریزی و تهیه چارت کاری متناسب با محیط و پتانسیل های موجود
  • پیگیری تا حصول نتیجه برنامه ریزی های انجام شده و رفع معظلات و موانع بنگاه های اقتصادی ، آینده نگری در برنامه ریزی و بودجه کسب و کار
  • کاهش ریسک های اقتصادی